ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

1. Үндэсний Аудитын газар нь ҮАГ-20/008 дугаартай “Эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг, төсөл, гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Дараах зөвлөх үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

-Шинэ хуучин Дарханыг холбосон к14-27 дугаар цэг хүртэлх шугамыг 2Ф600мм-ийн голчтой 2.6 км дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил, /Дархан-уул, Дархан хот/;

-Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын үнсэн сангийн үнсийг зөөх, дахин ашиглах, /Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум/;

-Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний дамжуулах болон түгээх шугам сүлжээ, /Улаанбаатар хот/;

-Орон сууцны байрнуудын халуун ус /8 дугаар хороо УС-15 орчмын байрнууд/, /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг, төсөл, гүйцэтгэл нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, барилгын норм, дүрэм, стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг нягтлан шалгаж, шинжээчийн дүгнэлт гаргах болно.
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Борлуулалтын хэмжээ:

Сүүлийн жилийн (2018, 2019 он) дундаж борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн 50 хувиас багагүй байна.

Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:

Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх. /Магадлан экспорт хийсэн төслийн гэрээ, хүлээлгэж өгсөн батлагдсан  нүүр хуудас буюу акт, тухайн ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэсэн захиалагчийн  тодорхойлолт тус бүрийг хуулбарлан ирүүлнэ/.

Инженер, техникийн дараах ажилтнуудын мэдээлэл ирүүлнэ.

  • Эрчим хүчний инженер /цахилгаанч/ мэргэжилтэй-1;
  • Цахилгаан эрчим хүчний шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, зөвлөх инженер байх-1;
  • Цахилгаан эрчим хүчний шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн угсралтын чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, зөвлөх инженер байх-1;
  • Эрчим хүчний шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн төсөв зохиох, хянах, магадлал хийх эрхтэй, 10-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай, тэргүүлэх зэрэгтэй төсөвчин-1 байх ба дээрх боловсон хүчний сургууль төгссөн болон тусгай мэргэжлийн сургалтад хамрагдсаныг нотлох баримт, дэлгэрэнгүй анкет ирүүлэх.

Магадлал буюу эксперт хийх эрхтэй боловсон хүчин байна:

  • Инженерүүд нь өөрийн боловсруулсан зөвлөх үйлчилгээний жагсаалтыг гүйцэтгэсэн он, төсөл арга хэмжээний нэр, өртөг, захиалагчийн нэр, холбогдох утас зэрэг мэдээллийг багтаан хүснэгтээр ирүүлэх;
  • Мэргэжлийн чиглэлийн 3-аас доошгүй барилгын норм нормативын баримт бичиг, стандарт /гарын авлага, зөвлөмж/ боловсруулсан, боловсруулахад хамтран оролцсон байх;
  • Барилгын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3-т заасан шаардлагыг биелүүлсэн байх;
  • Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт ирүүлнэ.
  • Өөрийн мэргэжлийн чиглэлийн норм, нормативын баримт бичгийн сантай байх.
  • Зөвлөх нь гүйцэтгэх хүсэлтэй тухайн зөвлөх үйлчилгээний зураг төсөв, барилгын ажилд оролцоогүй байх, тэр тухайгаа албан бичгээр батлан ирүүлэх.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:үгүй

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

Түншлэлийн гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үнийн дүн, хувийг тодорхой тусгасан байна.

 

4. Мэдүүлгийг Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn) хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Мb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна.

 

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас эхлэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.

 

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,

Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар,

Үндэсний Аудитын газар,

Утас: 32 98 70

 

www.tender.gov.mn, www.audit.mn, www.meei.energy.gov.mn