“Сумын төвийн нэг маягийн зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах” ажил

“ЭБЦТС-ний техникийн шинэчлэлийн урьдчилсан ТЭЗҮ” боловсруулах судалгаа

“БЗӨБЦТС-ний техникийн шинэчлэлийн урьдчилсан ТЭЗҮ” боловсруулах судалгаа

“Дундговь аймгийн төвд нарны сэргээгдэх эрчим хүч” төсөл, ТЭЗҮ

“Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутаг, Овоот толгойн нүүрсний уурхайг түшиглэн баригдах 700 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц”-ын ТЭЗҮ

Амгалангийн ДС-ийг 50 МВт-аар өргөтгөх судалгаа болон урьдчилсан ТЭЗҮ

Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ны захиалгаар Өндөрхаан-Бэрх чиглэлийн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 110 кВ-ын хүчдэлийн түвшинд шилжүүлэх, 110 кВ-ын дэд станц барих ТЭЗҮ

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК-ны захиалгаар “Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 МВт шинэ станцаар өргөтгөх” ТЭЗҮ, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ