1. Доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженер техникийн ажилтнуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна. Дэлгэрэнгүй