Эрчим хүчний салбарт мөрдөж байгаа хүчин төгөлдөр улсын стандартын жагсаалт

Монгол Улсын Эрчим хүчний салбарын байгууллагууд 2020 оны байдлаар нийт 507 стандартыг мөрдөж байна. Тус салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартуудын нэрийг дараах холбоосоор харах боломжтой. 

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B4%D3%A9%D0%B6%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B0%20%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D3%A9%D1%80%20%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD(2).docx