ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН СТАНДАРТ НОРМАТИВЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД