Монгол улсын хууль

Эрчим хүчний тухай хууль

Эрчим хүчний яамны тушаал

УИХ-ын тогтоол

Засгийн газрын тогтоол

ЭХЭЗХүрээлэнгийн захирлын тушаал

Дүрэм журам

Стандарт, норм нормативын бичиг баримт боловсруулах