Эрдмийн зөвлөл


Хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөл нь хүрээлэнгийн дүрмийн хүрээнд тус байгууллагын үндсэн чиг үүрэг болох салбарын хөгжлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чиглэлийг тогтоож, түүний онол арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргах, эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөх стандарт, норм дүрэм зэрэг бичиг баримтыг хүлээн авч хэлэлцэх, боловсруулсан баримт бичигт редакци болон шүүмж хийх, хүрээлэн дээр хийгдэж байгаа судалгааны ажлуудыг сайжруулах, хүний нөөцийг чадавхижуулах зорилгоор арга зүйн зөвлөгөө өгөх гэрээгээр хамтран ажиллах зорилго бүхий хүрээлэнгийн захирлын дэргэдэх зөвлөл юм. Эрдмийн зөвлөл нь нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд гишүүдийн 80 хувь нь доктор зэрэг, цолтой салбарын тэргүүлэх эрдэмтдээс бүрдэж байна.