2017 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох /СИП утастай, тулгуурын төрөл тус бүрээр/ ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

2

6-15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч, босгох /Тулгуурын төрөл тус бүрээр/ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

3

110 кВ-ын LW36-126W маягийн хийн таслуурыг төмөр тулгуур дээр суурилуулах, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

4

35 кВ-ын ZW7-40.5 вакуум таслуурыг суурилуулах, угсрах ажлын
технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн дугаарт бүртгэгдэв.

5

Ф300-Ф400мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын тавдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

6

РМ130Р/РМ130E/РМ130EH олон функцэт хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн дугаарт бүртгэгдэв.

7

Микропроцессорон релений блокыг суурилуулж, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын долоодугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

8

Сильфон компенсаторыг үл нэвтрэх суваг буюу худагт угсрах ажлын технологийн карт боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын наймдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

9

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойд хэсэгчилсэн оруулга оруулах ажлын технологийн карт боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2017 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 114-В дугаар тушаалын есдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 10 сарын 24-ний өдрийн 3798 дугаарт бүртгэгдэв.

2019 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

Газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг засварлах угсралтын ажлын технологийн карт 

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

2

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг угсрах ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

3

Дулаан дамжуулах шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

4

Дулаан дамжуулах шугам хоолойд зэврэлтийн хамгаалалт хийх ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 168 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4442 дугаарт бүртгэгдэв.

5

35 кВ-ын LW8-35AG маягийн SF6 хийт /элегаз/ таслуурыг суурилуулж, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

6

220 кВ-ын LW30-252 маягийн фазын удирдлагатай, SF6 хийт /элегаз/ таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

7

OPzY маягийн аккумуляторын батарей суурилуулж, угсрах ажлын
технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

8

Иж бүрэн хувиарлах байгууламжийн угсармал иж бүрэн хоргыг суурилуулж, угсрах ажлын технологийг карт, төсвийн суурь норм боловсруулах ажил

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрийн 173 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 сарын 26-ний өдрийн 4445 дугаарт бүртгэгдэв.

2021 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

6-15 кВ-ын REC15 маягийн реклоузерын угсралт, суурилуулалтын ажлын технологийг карт, хөдөлмөр зарцуулалт

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/105 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 06 сарын 08-ны өдрийн 5299 дугаарт бүртгэгдэв.

2

35 кВ-ын TER REC35 маягийн реклоузерын угсралт, суурилуулалтын ажлын технологийг карт, хөдөлмөр зарцуулалт

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/105 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтар батлав.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 06 сарын 08-ны өдрийн 5299 дугаарт бүртгэгдэв.

2022 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

400мм хүртэл голчтой яндан хоолойг хөндлөн өрөмдлөгийн аргаар төмөр зам ба авто зам доогуур сүвлэх ажлын угсралтын технологийн карт, хөдөлмөр зарцуулалтын норм, төсвийн суурь норм

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/261 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлав.

2

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд шилэн кабель бүхий аянгын тросыг угсрах ажлын технологийн карт, хөдөлмөр зарцуулалтын норм, төсвийн суурь норм

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/264 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлав.

3

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/194 дугаар тушаалын гураврдугаар хавсралтаар батлав.

4

35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын (анкер) тулгуур угсарч босгох ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/194 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлав.

5

35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ажлын технологийн карт

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/194 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлав.

2023 онд батлагдсан норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалт

1

“Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан-механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”

ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн дэргэдэх орон тооны бус Стандартчилал-Нормчлолын хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн.

2

"Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг

ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн дэргэдэх орон тооны бус Стандартчилал-Нормчлолын хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн.

3

Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө угсрах ажлын технологийн карт

ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн дэргэдэх орон тооны бус Стандартчилал-Нормчлолын хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн.

Жич: Технологийн карт-5500 төгрөг
        Хөдөлмөр зарцуулалт болон төсвийн суурь норм-7000 төгрөг.
Харилцах утас: 88079006