2019 онд батлуулсан стандартын жагсаалт

1

MNS ISO 16528-1

Уурын ба ус халаах зуух, даралтат сав 1 дүгээр хэсэг: Гүйцэтгэлийн шаардлага,

2

MNS ISO 16528-2

Уурын ба ус халаах зуух, даралтат сав: 2 дугаар хэсэг: MNS ISO 16528-1 стандартын шаардлагыг хангах журам

3

MNS IEC/TR 61439-0

Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдэл. 0 дүгээр хэсэг: Иж бүрдлийн техникийн нөхцөл тодорхойлох удирдамж

4

MNS IEC 61439-4

Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын нийлмэл бүрдэл - 4 дүгээр хэсэг: Барилгын ажлын талбайд ашиглах нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын нийлмэл бүрдэл (БТНБ)-д тавих тусгай шаардлагууд

5

MNS IEC TS 62351-1

Цахилгаан эрчим хүчний системийн удирдлага болон холбогдох мэдээллийн солилцоо. Өгөгдөл ба харилцаа холбооны аюулгүй байдал. 1 дүгээр хэсэг: Харилцаа холбооны сүлжээ болон системийн аюулгүй байдал - Аюулгүй байдлын асуудлуудын удиртгал

6

MNS IEC 60652

Агаарын шугамын тулгуурт хийх ачааллын туршилт

7

MNS IEC 61439-6

Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдэл – 6 дугаар хэсэг: Магистраль шинийн систем

8

MNS IEC 60076-3

Хүчний трансформатор – 3 дугаар хэсэг: Тусгаарлагын түвшин, диэлектрик туршилт болон гадна талын агаарын /клиренс/ зай

9

MNS IEC 60076-4

Хүчний трансформатор – 4 дүгээр хэсэг: Хүчний трансформатор ба реакторыг аянгын ба коммутацийн /сэлгэн залгалтын/ импульсээр турших удирдамж

10

MNS IEC 61954

Реактив чадлын статик компенсатор (SVC) – Тиристорын вентилиүдийг турших

11

MNS GB/T 2694

ЦДАШ-ын металл тулгуур үйлдвэрлэлийн техникийн шаардлага /Олон улсын стандарт биш учраас хэрэглэхээр бүртгүүлсэн/

12

MNS IEC 60050-195

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-195 дугаар бүлэг: Газардуулга болон цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах

13

MNS IEC 60050-212

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-212 дугаар бүлэг: Цахилгаан тусгаарлагч хатуу, шингэн болон хийн бодис

14

MNS IEC 60050-312

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-312 дугаар бүлэг: Цахилгаан болон электроникийн хэмжил – Цахилгааны хэмжилтэй холбоотой ерөнхий нэр томьёо

15

MNS IEC 60050-421

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-421 дугаар бүлэг: Хүчний трансформатор болон реактор

16

MNS IEC 60050-441

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-441 дүгээр бүлэг: Хуваарилах байгууламж, удирдлагын тоноглол болон хайламтгай гал хамгаалагч

17

MNS IEC 60050-461

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-461 дугаар бүлэг: Цахилгаан кабелиуд

18

MNS IEC 60050-436

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 436 дугаар бүлэг: Хүчний конденсатор

19

MNS IEC 60050-466

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-466 дугаар бүлэг: Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам

20

MNS IEC 60050-448

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-448 дугаар бүлэг: Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалт

21

MNS IEC 60050-605

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-605 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Дэд станц

22

MNS IEC 60050-692

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-692 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан эрчим хүчний системийн үйлчилгээний найдвартай байдал ба чанар

23

MNS IEC 60050-313

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-313 дугаар бүлэг: Цахилгаан болон электроникийн хэмжил – Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн төрөл

24

MNS IEC 60050-321

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-321 дугаар бүлэг: Хэмжүүрийн трансформатор

25

MNS IEC 60050-471

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-471 дүгээр бүлэг: Тусгаарлагч

26

MNS IEC 60050-601

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-601 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Ерөнхий зүйл

27

MNS IEC 60050-602

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-602 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл

28

MNS IEC 60050-603

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-603 дугаар бүлэг: Цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон түгээлт – Цахилгаан эрчим хүчний системийн төлөвлөлт, менежмент

29

MNS IEC 60050-617

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-617 дугаар бүлэг: Цахилгаан эрчим хүчний байгууллага/ зах зээл

30

MNS IEC 60050-691

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-691 дүгээр бүлэг: Цахилгааны үнэ

2020 онд батлуулсан стандартын жагсаалт

1

MNS IEC 60214

Хүчдэл тохируулагч – 2 дугаар хэсэг: Ашиглалтын удирдамж

2

MNS IEC 60871-1

1000В-оос дээш хэвийн хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан системд зориулсан зэрэгцээ конденсатор, 1-р хэсэг: Ерөнхий хэсэг

3

MNS IEC 61730-1

Нарны зайн дэлгэц. Хамгаалалтын ангилал Нэгдүгээр хэсэг: Хийц бүтээцэд тавих шаардлага 

4

MNS IEC 61730-2

Нарны зайн дэлгэцийн аюулгүй байдал 2 дугаар хэсэг. Туршилтанд тавигдах шаардлага

5

MNS СТО .......

Дулааны цахилгаан станц.  Барьж байгуулах нөхцөл. Норм ба шаардлагууд /ТХ-ны гишүүдийн саналыг тусгаж, засварласан хувилбарыг явуулаагүй учраас батлагдсан стандартын жагсаалтад одоогоор оруулаагүй/

2021 онд батлуулсан стандартын жагсаалт

1

MNS IEC 60189-2

ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас – 2 дугаар хэсэг: Барилга байгууламж дотор суурилуулах зориулалттай,  хос, гурамсан, дөрөв ба олон судалтай  кабель

2

MNS IEC 60189-3

ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас – 3 дугаар хэсэг: ПВХ тусгаарлагатай, нэг эсвэл олон судалтай дамжуулагч утас бүхий, дан, хос ба гурамсан утас (тоног төхөөрөмжид хэрэглэх зориулалттай)

2022 онд батлуулсан стандартын жагсаалт

1

MNS IEC 60282-2

Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагч – 2 дугаар хэсэг: Хийн даралтат хайламтгай гал хамгаалагч

2

MNS IEC 60660

Тусгаарлагч – 1000 В-оос дээш 300 кВ хүртэл (300 кВ хүчдэлийг оруулахгүй) нэрлэсэн хүчдэлтэй системд зориулсан, барилга байгууламж дотор суурилуулах зориулалттай, органик материалаар үйлдвэрлэсэн тулгуур тусгаарлагчид хийх туршилт

3

MNS IEC TR 62357-1

Цахилгаан эрчим хүчний системийн менежмент ба холбогдох мэдээллийн солилцоо – 1 дүгээр хэсэг: Жишиг архитектур

4

MNS IEC 60826

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам – Зураг төсөлд тавих шалгуурууд

5

MNS IEC 62305-4

 

Аянгын хамгаалалт - 4-р хэсэг: Барилга байгууламж доторх цахилгаан, электрон системүүдийн хамгаалалт

6

MNS IEC 60183

Хувьсах гүйдлийн өндөр хүчдэлийн кабелийн системийн сонгох заавар

7

MNS IEC 60214 -1

Трансформаторын гаралтын хүчдэлийг тохируулагч (ГХТ) - Бүлэг 1: Тавигдах шаардлага, туршилт хийх арга

8

MNS IEC 60273

1000 В-оос дээш хэвийн хүчдэлтэй цахилгаан системд хэрэглэх гадна ба дотор ажиллах тусгаарлагч тулгуурын техникийн тодорхойлолт

9

MNS IEC TR 61463

Цахилгааны оруулгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ