2017 оноос ЭХЭЗХүрээлэнгийн Стандарт, норм нормативын хэлтэст хийгдэж буй стандартуудын жагсаалт


ЭХЭЗХүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн хуралд орохоор бэлэн болсон стандартууд

1

ISO 16528-1:2007 Зуух даралтат сав 1-р хэсэг: Гүйцэтгэлийн шаардлага

Шүүмж, редакц хийгдсэн

2

ISO 16528-1:2007 Зуух даралтат сав 1-р хэсэг: Стандартын шаардлага хэрэгжүүлэх үйл явц

Шүүмж, редакц хийгдсэн

3

IEC TR 62351-1:2012 Эрчим хүчний системийн удирдлага, холбогдох мэдээллийн өгөгдөл- солилцоо, харилцаа холбооны аюулгүй байдлын талаарх удиртгал. 

Шүүмж, редакц хийгдсэн

4

IEC 61439-0-2013: Нам хүчдлийн таслах болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдлүүд

Шүүмж, редакц хийгдсэн

5

IEC 61439-4-2012: Нам хүчдлийн таслах, залгах болон удирдлагын тоноглолын иж бүрдлүүд: 4-р хэсэг: Байрлуулах талбай дахь иж бүрдлүүдэд тавигдах тусгай шаардлага

Шүүмж, редакц хийгдсэн

6

IEC TR 60652:2002 Агаарын шугамын тулгуур хийх ачааллын туршилт

Шүүмж, редакц хийгдсэн

7

IEC TR 1463:1996 Оруулга-Газар хөдлөлийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ

 

8

ГОСТ : Дулааны цахилгаан станцын байгуулах нөхцөл норм, шаардлага

Шүүмж, редакц хийгдсэн

 

Шүүмж, редакцад өгөх стандартууд

9

IEC 61439-6-2012 Нам хүчдлийн залгах араа болон удирдлагын механизмын нэгтгэл

Шүүмж, редакцад өгөх

10

IEC 60099-5-2013 Цэнэг шавхагч. 5-р хэсэг: Сонгох ба хэрэглэх зөвлөмж

Шүүмж, редакцад өгөх

 

Орчуулагдаж байгаа стандарт

11

IEC TR 62357-1:2012 Цахилгаан системийн удирдлага ба холбогдох мэдээлэл солилцох

Орчуулагдаж байна

12

IEC 62271-4:2017 Өндөр хүчдэлийн таслуур болон хувиарлах байгууламж 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр ба түүний хольцын боловсруулалтын журам

Орчуулагдаж байна

13

IEC 60214:2:2014 Tap-changers. 2-р хэсэг: Хэрэглэх заавар.

Орчуулагдаж байна

 

Дахин орчуулах шаардлагатай стандарт

14

IEC 60871:1:2014  1000 В-оос дээш хэвийн хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан системд зориулагдсан шунтлэгч конденсатор

Орчуулахаар гэрээ хийгдэж байна.