ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЭЛТЭС


         Тус хэлтэс нь 0.1-100 МВт хүртэл хүчин чадалтай эрчим хүчний эх үүсвэрийн, 0.4-110 кВ  ба түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын болон 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны, 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны, 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн, 40.0 кгх/см2 даралтанд ажилладаг тоноглолын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулна.