ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭЛТЭС


Тус хэлтэс нь зураг төсөл ба зөвлөх үйлчилгээ, тусгай зөвшөөрөл гэсэн хоёр сектортой үйл ажиллагаа явуулж байна.

Зураг төслийн сектор нь 0.1-100 МВт хүртэл хүчин чадалтай эрчим хүчний эх үүсвэрийн, 0.4-110 кВ  ба түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын болон 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны, 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны, 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн, 40.0 кгх/см2 даралтанд ажилладаг тоноглолын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулна.

Зөвлөх үйлчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн сектор нь гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа эрчим хүчний төсөл, хөтөлбөрийн Монголын талын зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх, эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, зуух, даралтат сав, шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар туршилт тохируулгын дагалдах ажил үйлчилгээ эрхлэх, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллана.