ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН АЛБА


Захиргаа, удирдлагын алба нь захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, хууль, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, эдийн засагч, захиргаа аж ахуйн ажилтан, архивч номын санч, захирлын туслах, жолооч гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус алба нь бусад хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүдийг шуурхай удирдлагаар ханган, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, программ хангамжаар дэмжин ажиллаж байна.