ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС


          Захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь захирал, хэлтсийн дарга, ахлах нягтлан бодогч, нягтлан бодогч, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, захиргаа аж ахуйн ажилтан, архивч номын санч, захирлын туслах бичиг хэргийн ажилтан, жолооч, үйлчлэгч гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

       Тус хэлтэс нь бусад хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүдийг шуурхай удирдлагаар ханган, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, программ хангамжаар дэмжин ажиллаж байна.