Стандартын төсөлд санал авч байна

 

1.IEC 60598-1:2020 Гэрэлтүүлэг. Бүлэг 1: Ерөнхий шаардлага ба туршилт
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/luminiares%20iec%2060598-1%20%202024-04-08%20%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

2.IEC 60598-2-1:2020 Гэрэлтүүлэг. Бүлэг 2-1: Тусгай шаардлага – Ерөнхий зориулалтын суурин гэрэлтүүлэгч
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/luminiares%20iec60598-2%20-1%20%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

3.IEC 60598-2-2:2023 Гэрэлтүүлэг. Бүлэг 2-2: Тусгай шаардлага –үүрэнд суулгасан гэрэлтүүлэг ба үүрэнд суулгасан агааржуулалттай гэрэлтүүлэг
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/luminiares%20iec60598-2%20-2%20%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

4.IEC 60598-2-3:2002 Бүлэг 2-3 Тусгай шаардлага. Зам ба гудамжны гэрэлтүүлэг
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/2-3%20mn%20%D0%A5%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

Дээрх холбоосын файлтай хамтад нь үзнэ үү.  http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/2-3%20%D3%A9%D3%A9%D1%80%D1%87%D0%BB%D3%A9%D0%BB%D1%82%20mn%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

5.IEC 60598-2-4:2017 Гэрэлтүүлэг. 2-4-р хэсэг: Тусгай шаардлага - Ерөнхий зориулалттай зөөврийн гэрэлтүүлэг
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/luminiares%20iec%2060598-2-4%20%20%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD.docx

Хавсралт
http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC%2060598%20%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82.docx